Jak wygląda badanie sprawozdań finansowych

Jak każda inna forma raportów – sprawozdania finansowe opierają się na rzetelnych, sprawdzonych informacjach. Na nich z kolei budowane są działania finansowe spółek, funduszy i innych podmiotów gospodarczych spełniających warunki ustawowe do składnia takich sprawozdań. Od ich jakości i wiarygodności zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Dlaczego przeprowadza się badanie sprawozdań finansowych?

Podmioty gospodarcze zobowiązane do poddania się audytowi biegłego rewidenta muszą spełniać określone standardy, aby móc w pełni cieszyć się zaufaniem i uczestniczyć w życiu gospodarczym kraju. Z tego powodu przeprowadzane są badania sprawozdań finansowych mające na celu wykrycie nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Jeżeli biegły rewident stwierdzi, że takie zachodzą, składa raport zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z odpowiednim podmiotem. Należą do nich: spółki akcyjnej, funduszu inwestycyjnego lub emerytalnego, grup kapitałowych, banków, jednostek prowadzących obrót papierami wartościowymi oraz pozostałych opisanych przez ustawę o rachunkowości. Wykazuje on nieścisłości, błędy czy też sytuację, gdy nie uwzględniono wszystkich informacji.

Jak wygląda praca biegłego rewidenta?

Aby przygotować poprawne badanie sprawozdań finansowych, konieczne jest zatrudnienie uprawnionego specjalisty. Jego zadaniem jest sprawdzenie, czy księgi rachunkowe i sporządzone na ich podstawie sprawozdania finansowe opierają się na rzetelnych danych. Wykazuje on, czy stan majątkowy i finansowy jednostki zgadza się z informacjami podanymi w raportach.

Głównym zadaniem biegłego rewidenta jest sprawdzenie, czy spółka, fundusz, grupa kapitałowa, bank bądź inny podmiot prawidłowo stosuje się do regulacji prawnych zawartych w ustawie o rachunkowości, jednocześnie realizuje własną politykę rachunkowości.

Po zbadaniu wspomnianych obszarów ekspertyzy składa on pisemny raport wraz z komentarzem odnoszącym się do poprawienia jakości, jeżeli taka zachodzi. Wskazuje, które punkty nie zostały spełnione oraz określa efektywność działań w zakresie rachunkowości prowadzonych w firmie.

Badaniom sprawozdań finansowych powinna towarzyszyć pełna współpraca personelu i osób zaangażowanych w sporządzanie sprawozdań finansowych będących podstawą analizy. Zależy od tego jakość sporządzonego raportu, a także szanse na odnalezienie możliwych nieprawidłowości, zanim staną się problemem.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here